Facebook Twitter
bestdebtcare.com

Quản Lý Nợ Và Sử Dụng Sự Trợ Giúp Của Các Cơ Quan

Đăng trên Bước Dều 7, 2024 bởi Val Johnson

Các hóa đơn để đến nhanh hơn thu nhập của bạn? Nếu điều đó thật là trái tim vì có thể giúp đỡ có thể truy cập được.

Có rất nhiều tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào những người như chính bạn. Họ cung cấp tư vấn tài chính hoặc các kế hoạch trả nợ và tính một chút phí cho chính xác. Bạn chỉ trả một khoản tiền cố định trong tâm trí của họ, người sau đó giải ngân chính xác giống nhau cho tất cả các chủ nợ trong một tỷ lệ đã thỏa thuận.

Một lợi ích lớn nhận được từ việc tìm kiếm loại dịch vụ này là biết rằng những cố vấn này có rất nhiều ảnh hưởng với các chủ nợ. Đầu tiên, các chủ nợ rất vui khi thấy bạn trả thêm một chút để kiểm soát tài chính của bạn thay vì nhanh chóng tuyên bố phá sản. Ngoài ra, nhiều trong số các chủ nợ này trước đây đã xây dựng một mối quan hệ trước đó cùng với nhân viên tư vấn của bạn. Cuối cùng, các chủ nợ cũng tiết kiệm rất nhiều tiền (khoảng một nửa) không sử dụng các nhà sưu tập nợ để thu hồi khoản phí của họ từ bạn.

Chọn một cố vấn nợ đến từ công ty phi lợi nhuận vì trước đây bạn đã chi một số tiền quá cao và các tổ chức này có được tài trợ từ các chủ nợ không phải bạn. Quyền riêng tư thường không phải là một mối quan tâm cộng với họ không bán thông tin của bạn nhưng hãy chắc chắn rằng bạn xác nhận điều này trước.

Hãy chắc chắn rằng những gì xảy ra bạn đang đăng ký. Bạn nên nhận các dịch vụ như tư vấn tín dụng ví dụ, kế hoạch trả nợ và tư vấn ngân sách. Kiểm tra phí đăng ký và phí dịch vụ của bạn. Rõ ràng bạn càng có được với giá thấp hơn, càng cao! Ngoài ra, bạn nên sở hữu tất cả các bài viết dành và giao cho bạn trước khi bạn tiến hành.

Cuối cùng, hãy hỏi xem doanh nghiệp có thuộc về bất kỳ nhóm chuyên nghiệp nào như BBB hay Tổ chức Tư vấn tín dụng Quốc gia không. Bởi vì bạn chắc chắn sẽ gửi cho họ tiền mặt của bạn để biết cách họ được kiểm toán và cách thức tiền của bạn được bảo vệ.

Sau khi bạn thực hiện tất cả các nghiên cứu trên đặt tất cả các hóa đơn của bạn lại với nhau và nói chuyện với nhân viên tư vấn tín dụng. Xem nếu bạn có thể nhờ họ hỗ trợ bạn để giảm mức độ lãi của bạn và từ bỏ các khoản phí muộn trong việc giảm gánh nặng một chút. Cũng có thể tìm thấy nhân viên tư vấn sở hữu tài khoản của bạn được thực hiện, mà không cần chờ các khoản phí từ những ngày đã qua.

Khi bạn đã trở lại đúng hướng trong việc trả nợ, điều rất cần thiết là bạn phải xem chi phí của mình một cách tỉ mỉ để đảm bảo rằng bạn không hoàn toàn hoàn toàn tương tự. Nhiều người trong chúng ta chỉ nhận ra những gì chi phí lớn của chúng ta là một khái niệm rõ ràng về những cái nhỏ.

Cuối cùng, những điều nhỏ bé trong cuộc sống tạo ra một tác động.